Направление „Интердисциплинарни обучения” бе създадено с решение на Управителния съвет на НИП в средата на 2010 г. Новосформираното направление има за задача подготовката и провеждането на обучения по свързани с правото дисциплини, които да дадат нови знания на магистратите в области, не непременно юридически, но тясно свързани с ежедневната им работа: икономика, административно управление, психология и психиатрия, етика и др. Тези обучения са подобаващо застъпени във всички развити обучителни институции в Европа, например Националната школа на магистратурата във Франция, Испанската школа за съдебно обучение, португалското училище.

Тематика на обученията бе избрана след подробно проучване сред магистратите и е в унисон с приоритетите, залегнали в Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в ЕС.

Някои от темите на обученията са:

–  „Финансови и счетоводни познания при разследването на стопански престъпления”, предназначен за съдии и прокурори, специализирани в делата за стопански престъпления;

–  „Курс за административни ръководители в съдебната система”, предназначен за председателите на апелативните, окръжните, административните и по-големите районни съдилища, както и за ръководителите на апелативните, окръжните и по-големите районни прокуратури (в съответствие т. 2.7.6. от Стратегията);

–  „Съдебни експертизи", предназначен за съдии и прокурори;

–  „Съдебна психология. Разпит на непълнолетни”, предназначен за съдии и прокурори.  

 Skip to content