25.09.2019

 

ИНОВАТИВНИ ФОРМАТИ НА ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ПО ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В ОБУЧЕНИЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ НИП“ ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 2019 ГОДИНА

 

В периода 1.10 – 20.12.2019 г. Националният институт на правосъдието организира провеждането на дистанционни обучения в иновативни формати в електронна среда. Обученията ще се реализират по проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансирани от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

Тематиките на обученията са определени в съответствие с начина на изпълнение на дейност 6 „Въвеждане на нови форми на обучение в електронна среда” по проекта. При тяхното идентифициране са използвани насоките на съдии от Върховния касационен съд и Върховния административен съд, включени в разработването на анализи и годишни планове на дистанционните обучения в НИП, осъществени по проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието“. 

 

Планираните през периода електронни дистанционни обучения са:

 

1. „Вербална/невербална комуникация“, дата 01.10 – 08.10.2019 г., предназначено за лица по чл. 249 от ЗСВ, начало заявяване: 29.07.2019 г., край заявяване: 23.09.2019 г., формат на провеждане: уебинар;

 

2. „Индивидуализация на тежките наказания: дългосрочно лишаване от свобода, доживотен затвор и доживотен затвор без право на замяна“, дата 15.10 – 19.11.2019 г., предназначено за магистрати, съдебни служители и др. лица по чл. 249, ал.1, т.2 от ЗСВ  и разследващи органи, съгласно НПК, начало на заявяване: 16.08.2019 г., край на заявяване: 7.10.2019 г., формат на провеждане: онлайн форум;

 

3. „Съдебно-медицински и правни аспекти на телесните увреждания“, дата 15.10 – 15.11.2019 г., предназначено за лица по чл. 249 от ЗСВ, начало заявяване: 29.07.2019 г., край заявяване: 07.10.2019 г., формат на провеждане: електронна общност за дискусия;

 

4. „Възстановително правосъдие“, дата 22.10 – 19.11.2019 г., предназначено за лица по чл. 249 от ЗСВ, начало заявяване: 29.07.2019 г., край заявяване: 14.10.2019 г., формат на провеждане: електронна общност за дискусия; 

 

5. „Предизвикателствата на Орхуската конвенция в правоприлагането“, дата 05.11 – 19.11.2019 г., предназначено за лица по чл. 249 от ЗСВ, начало заявяване: 6.09.2019 г., край заявяване: 31.10.2019 г., формат на провеждане: работа с казуси;

 

6. „Престъпления против правосъдието“ (част втора), дата 11.11 – 02.12.2019 г., предназначено за лица по чл. 249 от ЗСВ; не се изисква задължително преминаване на първа част от обучението, начало заявяване: 29.07.2019 г., край заявяване: 04.11.2019 г., формат на провеждане: електронна общност за дискусия; 

 

7. „Особени правила за непълнолетни. Разпит на непълнолетни“, дата 12.11- 09.12.2019 г., предназначено за лица по чл. 249 от ЗСВ, начало заявяване: 16.09.2019 г., край заявяване: 04.11.2019 г., формат на провеждане: електронна общност за дискусия;

 

8. „Изследване на алкохол и наркотични вещества при водачи на МПС: експертизи, проблеми и практика“, дата: 12.11 – 03.12.2019 г., предназначено за лица по чл. 249 ЗСВ, начало заявяване: 13.09.2019 г., край заявяване: 13.10.2019 г., формат на провеждане: онлайн форум;

 

9. „Имуществени отношения между съпрузите. Нови моменти в правото на ЕС. Актуални проблеми, свързани със защита правата на децата и родителската отговорност. Производство по чл. 127а СК“, дата 15.11 – 6.12.2019 г., предназначено за лица по чл. 249 от ЗСВ, начало заявяване: 29.07.2019 г., край заявяване: 4.11.2019 г., формат на провеждане: онлайн форум.

 

Повече информация за посочените обучения можете да намерите в раздел „График на обученията“, подраздел „Преглед на обученията“ или в Портала за електронно обучение на НИП 

 

Заявка за участие в обученията се подава в указания срок на адрес:

 

 

29.03.2019

Обучения по проекта „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП“ през м. май 2019 г.

 
В рамките на проекта „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, Националният институт на правосъдието организира следните обучения в електронна среда през месец май 2019 година:

 

1. "Гражданскоправни аспекти на телесните увреждания", дата: 13 – 19.05.2019 г., аудитория: Магистрати, съдебни служители и лица по чл. 249 от ЗСВ, които работят с материята, разследващи органи по НПК, начало заявяване: 28.03.2019 г., край заявяване: до запълване на местата. Обучението се провежда във формат онлайн форум.
 

Лице за контакт: Зина Филчева – програмен координатор, дирекция ЕОИР, тел. 02 9359 001, z.filcheva@nij.bg, Лилия Иванова – програмен координатор, дирекция ЕОИР, тел. 029359 104, l.ivanova@nij.bg

 

2. "Условно предсрочно освобождаване", дата: 13.05 – 3.06.2019 г., аудитория: Съдии, прокурори, следователи, разследващи органи по НПК, начало заявяване: 28.03.2019 г., край заявяване: до запълване на местата. Обучението се провежда във формат работа с казуси.

Лице за контакт: Янислава Андреева – програмен ръководител, дирекция ЕОИР, тел. 02 9359 162, y.andreeva@nij.bg, Зина Филчева – програмен координатор, дирекция ЕОИР, тел. 02 9359 001, z.filcheva@nij.bg

 

3. "Обжалване на насоките за кандидатстване по ЗУСЕСИФ", дата: 1.05 – 15.05.2019 г., аудитория: административни съдии, съдебни помощници в административните съдилища, съдебни служители, начало заявяване: 28.05.2019 г., край заявяване: до запълване на местата. Обучението се провежда във формат онлайн форум.

Лице за контакт: Лилия Иванова – програмен координатор, дирекция ЕОИР, тел. 02 9359 104; l.ivanova@nij.bg;

 

Участието си може да заявите чрез попълване на електронна заявка.
 


12.03.2019

 

Принудителни административни мерки по ЗДДС

 

В периода 25.03 – 31.03.2019 г. ще бъде проведено дистанционно обучение в електронна среда на тема „Принудителни административни мерки по ЗДДС“. Обучението се осъществява по проекта  „ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В ОБУЧЕНИЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ НИП”.
 
Преподавател в обучението е съдия Юлия Тодорова от Върховния административен съд.  В рамките на учебния план на обучението ще бъде обсъдена актуалната практика на административните съдилища и Съда на ЕС по данъка върху добавената стойност.
 
Обучението е предназначено за магистрати, съдебни помощници и други представители на професионалната общност  съгласно чл. 249 от ЗСВ.
 
Участниците в обучението следва да попълнят  електронна заявка в срок до 20.03.2019 г. 
 
Лице за контакт: Зина Филчева, програмен координатор в дирекция „Електронно обучение и информационни ресурси“, ел. поща: z.filcheva@nij.bg, тел. 02 9359 001.
 

 

 

05.03.2019

 

Обявени обучения по проекта „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП“ за март и април 2019 г.

 

В рамките на проекта „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, Националният институт на правосъдието организира следните обучения в електронна среда през март и април 2019 година: 

 

1. „Контрол, отговорност и санкции в здравноосигурителната система – актуално законодателство и практика на съдилищата", дата: 11.03 – 20.03.2019 г., аудитория: съдии, разглеждащи административни дела, прокурори, следователи, съдебни помощници, подпомагащи административни съдии, прокурорски помощници, съдебни служители, които работят с материята, разследващи органи по НПК, начало заявяване: 20.02.2019 г., край заявяване: до запълване на местата. Обучението се провежда във формат работа с казуси.

Лице за контакт: Зина Филчева – програмен координатор, дирекция ЕОИР, тел. 02 9359 001, z.filcheva@nij.bg

 

2. „Принудителни административни мерки по ЗДДС", дата: 25.03 – 31.03.2019 г., аудитория: магистрати и лица по чл. 249 ЗСВ, начало заявяване: 20.02.2019 г., край заявяване: до запълване на местата. Обучението се провежда във формат видеоурок и изисква достъп до видеоресурси през YouTube.

Лице за контакт: Зина Филчева – програмен координатор, дирекция ЕОИР, тел. 02 9359 001, z.filcheva@nij.bg

 

3. „Наказателноправни аспекти на домашното насилие", дата: 1.04 – 25.04.2019 г., аудитория: лица по чл. 249 ЗСВ, разследващи полицаи, адвокати, начало заявяване: 20.02.2019 г., край заявяване: до запълване на местата. Обучението се провежда във формат онлайн форум.

Лице за контакт: Лилия Иванова – програмен координатор, дирекция ЕОИР, тел. 02 9359 104; l.ivanova@nij.bg;

 

4. „Промяна на вписаното основание за уволнение в трудовата книжка при незаконосъобразна заповед за прекратяване на ТПО", дата: 8.04 – 12.04.2019 г., аудитория: магистрати и съдебни служители, начало заявяване: 20.02.2019 г., край заявяване: до запълване на местата. Обучението се провежда във формат работа с казуси.

Лице за контакт: Зина Филчева – програмен координатор, дирекция ЕОИР, тел. 02 9359 001, z.filcheva@nij.bg

 

5. „Европейски стандарти за защита на личните данни", дата: 15.04 – 19.04.2019 г., аудитория: магистрати, съдебни служители и лица по чл. 249 ЗСВ, начало заявяване: 20.02.2019 г., край заявяване: до запълване на местата. Обучението се провежда във формат работа с казуси.

Лице за контакт: Зина Филчева – програмен координатор, дирекция ЕОИР, тел. 02 9359 001, z.filcheva@nij.bg

 

6. „Отговорността на държавата за вреди, настъпили от нарушение правото на Европейския съюз и ЗОДОВ – връзка, приложение и перспектива", дата: 15.04 – 25.04.2019 г., аудитория: Съдии и съдебни помощници, начало заявяване: 20.02.2019 г., край заявяване: до запълване на местата. Обучението се провежда във формат електронна общност за дискусия.

Лице за контакт: Светла Тодорова – програмен координатор, дирекция ЕОИР, тел. 02 9359 104; todorova@nij.bg;

 

 

Участието си може да заявите чрез попълване на електронна заявка 

 

 

13.02.2019

 

На 12 февруари 2019 г. Националният институт на правосъдието проведе уебинар на тема „Умения за публично говорене“, като обучението беше предназначено за магистрати и други представители от съдебната власт. Уебинарът се организира за първи път от НИП и е онлайн семинар, провеждащ се в реално време, при който връзката между участници и преподавател се осъществява през интернет. Иновативната форма на обучение е в изпълнение на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”. Уебинарът беше реализиран с доставената по проекта техника, посредством която могат да се провеждат обучения в отдалечена среда. Комуникацията между лектора и участниците, които се намират в различни точки, е опосредена от възможностите на съвременните информационни и комуникационни технологии, като не се затруднява обичайната ежедневна дейност на обучаемите. 

 

Лектор и водещ обучението беше съдия Росица Тончева от Варненския апелативен съд, магистрат със значителен опит в публичната комуникация и представянето на съдийската професия пред широката общественост и средствата за масова комуникация. 

 

Участниците в уебинара високо оценяват иновативната форма на обучението като подходяща за надграждане на професионални компетенции.

 
 

29.01.2019

 

Обявени обучения по проекта „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП“ за месец януари и февруари 2019 година

 

В рамките на проекта „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, Националният институт на правосъдието организира следните обучения в електронна среда през месец януари и февруари 2019 година: 

 

1. „Ползване на ресурсите на Европейската съдебна мрежа“, дата: 29.01 – 19.02.2019 г., аудитория: съдии, прокурори, следователи, съдебни помощници, работещи с наказателни съдии, прокурорски помощници, съдебни служители, работещи с подобни ресурси, разследващи органи по НПК, начало заявяване: 07.01.2019 г., край заявяване: до запълване на местата. Обучението се провежда във формат видеоурок и изисква възможност за достъп до видеоресурси. 

Лице за контакт: Зина Филчева – програмен координатор, дирекция ЕОИР, тел. 02 9359 001, z.filcheva@nij.bg

 

2. „Умения за публично говорене“, дата: 12.02.2019 г., аудитория: съдии, прокурори, следователи,съдебни и прокурорски помощници, съдебни служители, начало заявяване: 21.01.2019 г., край заявяване: до запълване на местата. Обучението се провежда във формат уебинар и изисва онлайн участие от 13:00 до 15:00 ч. На 12.02.2019 г.

Лице за контакт: Лилия Иванова – програмен координатор, дирекция ЕОИР, тел. 02 9359 104, l.ivanova@nij.bg

 

3. „Актовете на ИА „Медицински одит“ – казуистика, практически хипотези в правораздаването дата: 15.02-21.02.2019 г., аудитория: целева група по проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП“, начало заявяване: 8.01.2019 г., край заявяване: до запълване на местата. Обучението се провежда във формат работа с казуси. 

Лице за контакт: Зина Филчева – програмен координатор, дирекция ЕОИР, тел. 02 9359 001, z.filcheva@nij.bg

 

4. „Регистрация на МПС след внос в Р България и ред за предоставяне на данни в светлината на Директива 2003/127/ЕО на Комисията за изменение на Директива 1999/37/ЕО“ дата: 18.02 – 1.03.2019 г., аудитория: целева група по проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП“, начало заявяване: 24.01.2019 г., край заявяване: до запълване на местата. Обучението се провежда във формат дискусионна общност.

Лице за контакт: Светла Тодорова – програмен координатор, дирекция ЕОИР, тел. 02 9359 104, todorova@nij.bg

 

Участието си може да заявите чрез попълване на електронна заявка.

 

 

 

21.11.2018

 

В рамките на проекта „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, Националният институт на правосъдието организира обучение в електронна среда на тема „Влияние на принципа за „академичната автономия“ при оспорване по съдебен ред на актовете на органите по Закона за развитие на академичния състав в РБ”, което ще се проведе в периода 03-13.12.2018 г. Обучението ще се проведе във формат онлайн форум, в който участниците ще имат  възможност да обсъдят въпроси и казуси от своята практика. Включването във  форума и участието в обучението ще се извършва онлайн през Портала за електронно обучение на НИП.  

 

По време на обучението ще се обсъдят теми и съдебна практика по Закона за висшето образование, като:

  • откриването на нови филиали на висшите училища (към 2018 г. – 51 висши училища, от които 37 държавни);
  • съществени нормативни изменения, водещи до липса на актуалност на съществуващата съдебна практика;
  • съществено увеличаване на публичния финансов ресурс, който се управлява от висшите училища при наличие на принципа за „академична автономия“;
  • поява на колизии в нормативната уредба – направените през 2018 г. съществени и многобройни изменения на двата основни закона в областта на висшето образование (ЗВО и ЗРАСРБ) създават възможност за наличие на колизии между тях, като в резултат се появява необходимост от синхронизиране в процеса на тълкуване на основните дефиниции;
  • увеличаване на случаите на дискриминационни критерии при конкурсите и атестациите по ЗВО и ЗРАСРБ, скрити зад принципа за „академична автономия“;

 

Програмата на обучението е разработена от г-н Щерьо Ножаров, редовен преподавател в УНСС, секретар на секция и член на ръководството на Съюза на учените в България.

 

Участието си може да заявите чрез попълване на електронна заявка в срок до 28 ноември 2018 г.

 

Лице за контакт: Лилия Иванова – тел. 02 9359 104, е-поща: l.ivanova@nij.bg

 

 

 

29.08.2018

 

График на обученията по проекта:

 

1. „Особености на престъпленията срещу интелектуалната собственост по чл.173 и чл.174 от НК при посегателства срещу произведения на науката“, дата: 01-15.10.2018 г., аудитория: магистрати, съдебни служители и др. лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, начало на заявяване: 22.08.2018 г., край на заявяване: 17.09.2018 г.

 

2. „Обжалване на откази за вписване в Търговския регистър – проблеми по исковете за обезщетения на вреди“, дата: 01-15.10.2018 г., аудитория: магистрати и др. лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, начало на заявяване: 28.08.2018 г., край на заявяване: 17.09.2018 г.

 

3. „Отговорност на медицинските специалисти и лечебните заведения в административното правосъдие“, дата: 03-12.10.2018 г., аудитория: магистрати, съдебни служители и др. лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, начало на заявяване: 22.08.2018 г., край на заявяване: 17.09.2018 г.

 

4. „Разпоредително заседание по НПК“, дата: 01-30.11.2018 г. г., аудитория: магистрати, съдебни служители и др. лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, начало на заявяване: 22.08.2018 г., край на заявяване: 21.10.2018 г.

 

5. „Престъпления против правосъдието“, дата: 05-30.11.2018 г., аудитория: магистрати, съдебни служители и др. лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, начало на заявяване: 22.08.2018 г., край на заявяване: 23.10.2018 г.

 

6. „Правата, произтичащи от чл. 5 на Европейската конвенция за правата на човека и тяхната защита съгласно чл. 2, ал. 1, т.2 ЗОДОВ“, дата: 06-27.11.2018 г., аудитория: магистрати, съдебни служители и др. лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, начало на заявяване: 22.08.2018 г., край на заявяване: 23.10.2018 г.

  

7.  "Общи стопански престъпления“, дата: 15-30.11.2018 г., аудитория: магистрати, съдебни служители и др. лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, начало на заявяване: 22.08.2018 г., край на заявяване: 22.10.2018 г.

 

8. "Правно действие на плана на новообразуваните имоти, дата: 20.11-03.12.2018 г., аудитория: магистрати, съдебни служители и др. лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, начало на заявяване: 04.09.2018 г., край на заявяване: 06.11.2018 г.

 

Skip to content