В периода 15 – 17 юли 2020 г.  се проведоха първите работни срещи на 4 изследователски общности, сформирани по проекта “НИП – модерна институция за съдебно обучение”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

Проектът предвижда изследователски общности с участието на магистрати, съдебни служители и други представители на професионалната общност да изготвят анализи в областта на правосъдието, необходими за провеждането на обучителната дейност на Института. 

 

Работните теми, които ще бъдат предмет на анализ от изследователските общности са: 

  • упражняване на правомощието на българските съдилища да отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по гражданскоправни и търговскоправни въпроси;
  • упражняване на правомощието на българските съдилища да отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по административноправни въпроси;
  • упражняване на правомощието на българските съдилища да отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС по наказателноправни въпроси; 
  • използване на специални разузнавателни средства по искане на прокуратурата.

 

Работните срещи се проведоха онлайн и в присъствена форма. Директорът на Института и ръководител на проекта г-жа Миглена Тачева запозна членовете на изследователските общности с основните цели на проекта и задачите, които стоят пред тях за постигането на заложените резултати. Изследователските общности избраха между членовете си координатори, отговорни за разпределението на задачите и изпълнението на поетите ангажименти.

 

 

Проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение”, по договор № BG05SFOP001-3.006-0002-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 
 

Skip to content