В периода 28 май – 28 юни 2024 г. Националният институт на правосъдието (НИП), с подкрепата на Съвета на Европа (СЕ) организира електронно дистанционно обучение на тема “Слово на омразата”, за смесена група от съдии и прокурори. Обучението е разработено въз основа на материали на програма HELP, адаптирани към националното законодателство и практика и осигурява възможност за задълбочаване на познанията и подобряване на уменията на българските магистрати да разпознават и отграничават словото на омразата, дискриминацията и свободата на изразяване и да разбират по-добре: взаимовръзките между тези понятия; негативното въздействие на словото на омразата по отношение на адресатите й и на обществото като цяло, както и необходимостта от прилагане на всеобхватен, многостранен и пропорционален подход за противодействие и предотвратяване на разглежданото негативно обществено явление. Обучителният курс ще осигури и систематичен преглед на ключовата практика на ЕСПЧ, свързана със словото на омразата, както и на относимото законодателство, насочено към превенция и противодействие на речта на омразата онлайн, вкл. задълженията на държавните органи и организациите на гражданското общество в тази насока.

Обучителните материали към курса са изготвени от програма HELP в сътрудничество с отделите “Медии и управление на интернет” и “Не на езика на омразата и сътрудничество” на Съвета на Европа. Повече информация за преподавателския екип и съдържанието на обучението можете да откриете в учебния план.

Курсът ще се проведе посредством електронната обучителна платформа на НИП и ще започне с откриваща присъствена среща на 28 май 2024 г. в зала 201 на Института. Предмет на разглеждане в рамките на срещата ще бъдат международните стандарти за борба с езика на омразата и защитата, осигурена от националното законодателство в тази област, както и въпроси, свързани със съдържателните, методологическите и организационните аспекти на курса. Бившият български съдия в ЕСПЧ, г-н Йонко Грозев, ще представи словото на омразата в практиката на Съда в Страсбург.

Обучението се организира в изпълнение на проект “Съдебно обучение по проблеми на върховенството на закона и основните права”, осъществяван от Съвета на Европа и финансиран от програма “Правосъдие” на ЕС и с подкрепата на отдел “Роми и странстващи общности” на СЕ.

Всички разходи на участниците в откриващата среща към курса се покриват от Съвета на Европа.

Целевата група на обучението са съдии и прокурори.

Заявки за участие се подават в срок до 21.05.2024 г., през системата ИСУПО: тук

Лице за контакт: Нина Димова, тел. 02 9359 143; ел. поща: n.dimova@nij.bg.

Skip to content