През м. март 2023 г. стартира Програмата за регионално обучение, изпълнявана от Националния институт на правосъдието съвместно със съдилищата и прокуратурите в страната.

Условията за участие в Програмата отразяват предизвикателствата пред съдебното обучение, формулирани в Стратегическия план за дейността на НИП за периода 2023 – 2026 г.

 1. Обучителни дейности, които могат да се организират по Програмата за регионално обучение през 2023 година

       НИП предоставя възможност на всички съдилища и прокуратури да организират:

 1. Присъствени обучителни дейности;
 2. Обучителни дейности в електронна среда, в т.ч. електронни дистанционни обучения, включващи различни форми на електронна комуникация (форуми, виртуални класни стаи), уебинари и др.
 3. Смесени обучителни дейности, които комбинират присъствен и електронен формат.
 1. Участие в Програмата за регионално обучение

 За провеждане на обучения, финансирани по програмата, съдебните органи следва да изпратят заявление по образец чрез Информационната система за управление на процеса на обучение на НИП (ИСУПО) най-малко един месец преди обучението, което предлагат да организират.

 Заявлението включва информация за тема, формат и преподавател/и в обучението, както и предварителен разчет на планираните разходи.

До десет работни дни от заявяване на обучението координаторите на НИП за регионалната програма се свързват със заявилия обучение орган на съдебната власт относно възможността за организиране и финансиране на обучението, както и за оказване на съдействие, свързано с подбор и ангажиране на обучител/и, съгласуване на методи за обучителна работа и оказване на подкрепа при ползване на електронни платформи и ресурси на Института.

 1. Финансиране на Програмата за регионално обучение

През 2023 г. Програмата за регионални обучения на НИП се финансира от бюджета на Института и се изпълнява от 15.03.2023 г. до 20.11.2023 г. Органите на съдебната власт могат да организират обучения до изчерпване на предвидения в бюджета на Института лимит на финансовите средства по програмата.

Допустимите разходи за финансиране по програмата са:

 • разходи за възнаграждения, осигурителни вноски и командировъчни (пътни, дневни и квартирни пари) на временните преподаватели, които се заплащат от НИП;
 • разходи за наем на зали, в т.ч. техническо и презентационно оборудване и кафе-паузи, които се заплащат от съдилищата и прокуратурите и подлежат на възстановяване от НИП. Разходите за кафе пауза (на стойност до 6.00 лв. с ДДС/човек/кафе-пауза) са допустими, в случай че обучението е с продължителност не по-малка от 6 часа.

Във връзка с осигуряването на зали, техническо оборудване и кафе-паузи за обученията, органите на съдебната власт прилагат изискванията на Закона за обществените поръчки в качеството си на възложители.

 1. Подготовка и провеждане на обученията

       НИП издава заповеди или сключва договори за преподавателска дейност с временните преподаватели, командирова ги и заплаща техните възнаграждения, осигурителни вноски и командировъчни (пътни, дневни и квартирни пари) по реда и при условията на Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в НИП.

       Участниците в обучението е необходимо да подадат заявка за участие в системата ИСУПО, достъпна на интернет адрес: isupo.nij.bg. Стъпките за работа с ИСУПО са описани в Ръководството за външен потребител. Координаторите на програмата за регионално обучение на НИП оказват необходимото експертно съдействие за работа със системата.

 • Отчитане и възстановяване на допустимите разходи

                 В срок от 15 работни дни след провеждане на обучението, органът на съдебната власт изпраща на НИП (в оригинал) искане за възстановяване на направените допустими разходи за обучението. Искането за възстановяване трябва да бъде придружено с предоставяне в оригинал на следните документи:

 • Фактура, издадена от органа на съдебната власт за възстановяване на допустимите разходи (виж примерна фактура);
 • Декларация – при регистрация по ДДС;
 • Присъствен списък на участниците (за обучения в присъствена форма), включващ: име, длъжност, институция, актуални контакти, подписи за присъствие за всеки от дните от обучението.

Към искането за възстановяване се представят и следните сканирани документи:

 • Фактури, издадени на името на органа на съдебната власт за извършените допустими разходи (за кафе-паузи и/или материали за кафе-паузи, за наем на зала, за наем на оборудване) – заверени с „Вярно с оригинала“ и с подпис. Във фактурите е необходимо да са описани: наименование и дати на обучението, количество, единична цена, обща стойност;
 • Платежни документи към фактурите – платежно нареждане или РКО – заверени с „Вярно с оригинала“ и с подпис;
 • Учебен план, обучителни материали (ако е приложимо)
 • Снимки от обучението или скрийншот с участници/преподаватели в обучението (ако са приложими);

В срок от 15 работни дни от получаване на искането, след проверка на получените разходооправдателни документи, НИП възстановява на партньора направените допустими разходи.

 • Съвместни обучения

НИП предоставя възможност за организирането на съвместни обучения по програмата между органи на съдебната власт.

НИП има право едностранно да изменя и/или допълва условията на Програмата за регионално обучение 2023, като публикува измененията и/или допълненията на интернет страницата си www.nij.bg.

Координатори на НИП по Програмата за регионално обучение:

            Ралица Русева, е-поща: ruseva@nij.bg, тел.: 02 93 59 128;

            Димитър Митев, е-поща: d.mitev@nij.bg, тел.: 02 9359 163

Skip to content