На свое заседание на 19.12.2022 г. УС на НИП прие Стратегически план на Националния институт на правосъдието за периода 2023 – 2026 г. Документът отчита постигнатото в хода на изпълнение на тригодишния план на Института за периода 2020 – 2022 г. и предизвикателствата пред съдебното обучение в национален и глобален контекст. Институтът ще продължи да работи за реализиране на следните хоризонтални политики:

 • Обучение за формиране и развиване на мултидисциплинарни компетентности в съдебната система;
 • Общността на НИП – многообразна и отдадена на мисията на Института;
 • Устойчивост и качество на обучителната дейност;
 • Засилено сътрудничество за качествено и ефективно правосъдие;
 • Развиване на изследователски общности;
 • Активно участие на НИП в международния дневен ред на съдебното обучение;
 • Модерна учебна среда за развиване на професионална компетентност и практически умения;
 • Организационно развитие и укрепване на НИП.

Бяха приети изменения и допълнения във Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност на Националния институт на правосъдието. Промените имат за цел да повишат ефективността на обучителната дейност на НИП чрез:

 • последователно прилагане на утвърдените стандарти за съдебно обучение в процеса на подготовка, провеждане и оценяване на обученията;
 • прецизиране на разпоредбите относно функционирането на Програмния съвет и формиране на състава на комисиите за избор и оценяване на постоянни преподаватели;
 • подобряване на цялостната организация  на учебния процес.

Приета бе нова тарифа на възнагражденията за обучителната дейност на Националния институт на правосъдието, която въвежда общо интегрирано решение за възнаграждение на преподавателската дейност в присъствена и онлайн среда, и увеличаване на размера на възнагражденията в контекста на засилената роля на съдебните обучители на НИП.

Одобрен бе нов състав на Програмния съвет на НИП с мандат 2023 – 2025 г.

НИП се присъедини като институционален член на асоциация „Приятели на ERA”. Асоциацията е насочена към подкрепа на стипендиантската програма на ERA (Трир), която осигурява възможност на юристи от страните членки на ЕС и кандидатките за членство да участват в обучения на Академията. Членството в асоциация „Приятели на ERA” осигурява директен достъп до онлайн материали и ресурси на Академията, както и разширява възможностите за сътрудничество между НИП и ERA в обучението по право на Европейския съюз.

Беше приета учебна програма за задължително въвеждащо обучение на следователи при първоначално назначаване в органите на съдебната власт, както и бяха одобрени магистрати и съдебни служители в Електронния регистър на временните преподаватели по чл. 12, ал. 2 от Вътрешните правила. 

Skip to content