Постигнатите резултати по проектите на НИП, осъществявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“...
Седем анализа, изготвени от изследователски общности от съдебни обучители на НИП, са достъпни в електронен...
В изпълнение на проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение”, договор № BG05SFOP001-3.006-0002-C01”, осъществяван...
В изпълнение на проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение”, договор № BG05SFOP001-3.006-0002-C01”, осъществяван...