В изпълнение на проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение”, договор № BG05SFOP001-3.006-0002-C01”, осъществяван...
В периода 24 – 26.02.2023 г. в гр. Сандански се провежда обучение “Прекратяване на служебните...