Националният институт на правосъдието организира обучение по проблемите на поведенческия анализ при целенасоченото водене на...
Стандартите за съдебно обучение са модерен инструмент за стратегическо планиране на обучителната дейност, който се...
Самообучителният курс на Службата на ООН за борба срещу наркотиците и престъпността се основава на Бангалорските принципи...
На 27 март 2020 г. е подписан Договор № BG05SFOP001-3.006-0001-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова...