На 27 март 2020 г. е подписан Договор № BG05SFOP001-3.006-0002-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова...
В изпълнение на проект “НИП – модерна институция за съдебно обучение, финансиран по Оперативна програма...
На 31.05.2022 г. (вторник) ще бъдат представени разработените в изпълнение на дейност 2 “Развиване на...
Над 35 представители на професионалната общност – съдии и съдебни помощници се включиха в проведеното...