Knowledge grows together with us

Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) открива процедура за кандидатстване по Програмата за обмен 2024.

Програмата е насочена към магистрати – съдии, прокурори и следователи, както и към съдебни служители, които са мотивирани да участват в дейности по обмен и имат добри познания на съответния работен език, на който се провежда обмена. През 2024 г. съдебните служители имат възможност да кандидатстват за участие в общи, специализирани и в обмени на съдебни обучители, както и със самостоятелна делегация в рамките на двустранните обмени. Предимство имат кандидати, които не са участвали в съответната форма за обмен през последните три години и са заявили готовност да посрещнат колега в България през 2024г.

Кандидатстването се осъществява чрез електронна заявка не по-късно от 16 октомври 2023 г.

Програмата включва следните дейности:

Краткосрочни обмени в съдилища, прокуратури и школи за съдебно обучение в ЕС:

Видове дейностиДокументи
Общи обмени
📙 Общ преглед на съдебната система
📆 5 или 10 работни дни
💼 Групови & индивидуални
🌐 25 държави
👨‍💼👩‍💼 Магистрати и съдебни служители         
Общи насоки
Информационна брошура на общи обмени EN FR
Финансови условия за едноседмичен обмен
Финансови условия за двуседмичен обмен
Специализирани обмени
📙 Фокусирани върху конкретна област на правото
📆 5 работни дни
💼 Групови & индивидуални
🌐 18 държави
👨‍💼👩‍💼 Магистрати и съдебни служители
Информационна брошура на специализирани обмени EN  FR
Финансови условия за едноседмичен обмен
Обмени за административни ръководители на съдилища и прокуратури
📙 Насочени към въпроси, свързани с управление и ръководене на съдебни институции
📆 3-5 работни дни
💼 Групови & индивидуални
🌐 20 държави
👨‍💼👩‍💼 Председатели, ръководители на прокуратури и съдебни служители с ръководни функции      
Информационна брошура за обмен на административни ръководители EN  FR
Финансови условия за едноседмичен обмен  
Обмени за съдебни обучители
📙 Фокусирани върху методологията на съдебото обучение
📆 3, 5 или 10 работни дни
💼 Групови & индивидуални
🌐 15 държави
👨‍💼👩‍💼 Съдебни обучители      
Информационна брошура за обмен за съдебни обучители EN  FR
Финансови условия за едноседмичен обмен  
Двустранни обмени между съдилища и прокуратури
📙 Фокусирани върху тема от общ интерес
📆 5 работни дни
💼 5 участници
🌐 Свободен избор на държава
👨‍💼👩‍💼 Магистрати и съдебни служители        
Покана EN  FR
Образец за проект EN  FR
Образец за споразумение за домакинствообразец на проектно предложение EN FR
Финансови условия за едноседмичен обмен
Видео ръководство (на английски, френски и немски език)

Дългосрочни обмени в следните институции:

Крайните срокове в настоящата покана за кандидатстване за дългосрочни стажове, които ще се проведат през 2024 г., са, както следва:

ДейностДокументи
Съд на Европейския съюз  
📆 6 или 12 месеца
💼 Индивидуален
🌐 Люксембург
👨‍💼👩‍💼 Съдии, прокурори, владеещи френски език        
Общи условия
Декларация EN  FR
Финансови условия
Политика относно дните за отпуск по време на дългосрочни периоди на обучение  
Европейски съд по правата на човека  
📆 12 месеца
💼 Индивидуален
🌐 Страсбург
👨‍💼👩‍💼 Съдии, прокурори, администартивни съдии,
професионален опит 5-10 години и владеещи английски и/или френски език    
Общи условия
Декларация EN  FR
Финансови усовия
Политика относно дните за отпуск по време на дългосрочни периоди на обучение
 Евроджъст  
📙 Работа в съответното национално бюро
📆 3 или 4 месеца
💼 Индивидуален
🌐 Хага, Нидерлания
👨‍💼👩‍💼 Прокурори и следователи, с минимум 3 години професионален опит  
Общи условия
Финансови условия
Политика относно дните за отпуск по време на дългосрочни периоди на обучение
Дългосрочен обмен в Европейската прокуратура  
📆 6 месеца
💼 Индивидуален
🌐 Люкембург
👨‍💼👩‍💼 Прокурори, следователи, наказателни съдии  
Общи условия
Финансови условия
Политика относно дните за отпуск по време на дългосрочни периоди на обучение

В случай че участник е разпределен в повече от един обмен, той следва да избере обмена, в който ще се включи. Допуска се участието само в един от посочените обмени.

Одобрените от ЕМСО участници ще бъдат уведомени на посочените от тях електронни адреси до края на м. януари 2024г. Всички останали кандидати ще бъдат включени в резервния списък на Програмата за обмен.

Лица за контакт:

Калина Цакова, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (k.tzakova@nij.bg, тел. 02/9359 152)

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (s.keremidchiev@nij.bg, тел. 02/9359 120)

Ралица Иванова, програмен координатор, дирекция „Обучение на съдебната администрация” (r.ivanova@nij.bg, тел. 02/9359 154)

Skip to content