Knowledge grows together with us

В периода 24 – 26.02.2023 г. в гр. Сандански се провежда обучение “Прекратяване на служебните правоотношения по Закона за държавния служител и Закона за Министерство на вътрешните работи. Дисциплинарни производства. Актуална съдебна практика. Съдебни производства по Закона за защита от дискриминация”, насочено към съдии от административните съдилища.

Основен акцент е запознаването с актуалната съдебна практика, представена от преподавателя – съдия Илияна Славовска от Върховен административен съд. В обучението са предвидени дискусионни панели и обмен на добри практики.

Обучението се организира в рамките на дейностите по проект “Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистратите и съдебните служители”, по договор № BG05SFOP001-3.006-0001-С01, финансиран по Оперативна програма “Добро управление”.

Лице за контакт: Диляна Петровска, програмен координатор, Дирекция “Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (виж контакти).

Skip to content