Актуално

Начало | Актуално

Електронно обучение на тема „Нови моменти в касационното производство по АПК“

17.06.2020
     
 
В периода 1 - 15 юли 2020 г. Националният институт на правосъдието организира електронно дистанционно обучение на тема „Нови моменти в касационното производство по АПК“, предназначено за съдии и съдебни помощници.
Преподавател: Юлия Тодорова, съдия във Върховния административен съд. 
 
Обучението се провежда по проекта на НИП „Правосъдие през 21 век – развиване на професионална компетентност и интегритет на магистрати и съдебни служители” по договор № BG05SFOP001-3.006-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
 
Желаещите да участват в обучението е необходимо да попълнят електронна заявка (тук). В случай че нямат регистрация в Портала за електронно обучение на НИП, следва да направят това на посочения линк: https://e-learning.nij.bg/login/index.php.
 
Организатор на обучението: Светла Тодорова - е-поща: todorova@nij.bg, тел. 02 9359104
 

назад