Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж, съпътстващи дейности, хотелско настаняване в чужбина и медицински застраховки в изпълнение на проект с работно заглавие „НИП – модерна институция за съдебно обучение“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“

Документи, свързани с избора на изпълнител

Обявление за обществена поръчка, 16.04.2020 г.

Решение за откриване на обществена поръчка, 16.04.2020 г.

Документация за обществена поръчка, 16.04.2020 г.

Техническа спецификация, 16.04.2020 г.

Методика за оценка, 16.04.2020 г.

Проект на договор, 16.04.2020 г.

Образци, 16.04.2020 г.

ЕЕДОП, 16.04.2020 г.

Решение за одобряване на обявление за изменения или допълнителна информация, 04.05.2020 г.

Документация за участие /изменена/, 5.05.2020 г.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти, 20.07.2020 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията, 07.08.2020 г.

Протокол № 2 от дейността на комисията, 07.08.2020 г.

Доклад от дейността на комисията, 07.08.2020 г.

Решение за прекратяване на процедурата, 07.08.2020 г.

Съобщение 10.08.2020 г.

Обявление за възложена поръчка, 08.09.2020 г.

Skip to content