Провеждане на чуждоезикови обучения в изпълнение на проект „НИП – модерна институция за съдебно обучение”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” в две обособени позиции

Документи, свързани с избора на изпълнител

Решение за откриване, 22.05.2020 г.

Обявление за поръчка, 22.05.2020 г.

Документация за обществена поръчка, 25.05.2020 г.

Документи за ОП № 1, 25.05.2020 г.

Документи за Обособена позиция № 3, 25.05.2020 г.

Образец № 1 за ОП № 1 и 3

Разяснение № 1, 16.06.2020 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията, 08.09.2020 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения, 24.11.2020 г.

Протокол № 2 от дейността на комисията, 22.12.2020 г.

Протокол № 3 от дейността на комисията, 22.12.2020 г.

Доклад от дейността на комисията, 22.12.2020 г.

Решение за избор на изпълнител, 22.12.2020 г.

Обявление за възложена поръчка, 22.02.2021 г.

Договор за ОП № 1, 22.02.2021 г.

Техническа спецификация за ОП № 1, 22.02.2021 г.

Ценово предложение за ОП № 1, 22.02.2021 г.

Техническо предложение за ОП № 1, 22.02.2021 г.

Договор за ОП № 3, 22.02.2021 г.

Техническа спецификация за ОП № 3, 22.02.2021 г.

Техническо предложение за ОП № 3, 22.02.2021 г.

Ценово предложение за ОП № 3, 22.02.2021 г.

Уведомление за удължаване срока за изпълнение на договора по ОП 1, 22.11.2021 г.

Уведомление за удължаване срока за изпълнение на договора по ОП 3, 22.11.2021 г.

Уведомление за удължаване срока за изпълнение на договора по ОП № 1, 29.06.2022 г.

Уведомление за удължаване срока за изпълнение на договора по ОП № 3, 29.06.2022 г.

Обявление за изпълнен договор ОП № 3, 31.05.2023 г.

Обявление за изпълнен договор ОП № 1, 15.06.2023 г.

Skip to content